Todos somos Venezuela

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-Todos somos Venezuela

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Δραστηριότητα που ξεκίνησε από το συνέδριο «We Are All Venezuela», που επιδιώκει την έκφραση
αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας και να απαντήσει στην αντι-Βενεζουελική προπαγάνδα, που ενορχηστρώνονται
από τμήματα της παγκόσμιας δεξιάς και της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 17 Μαρτίου.

Πρόταση

Ημέρα κινητοποίησης και επικοινωνίας σε στήριξη της ειρήνης και της εκλογικής διαδικασίας στη Βενεζουέλα, όπως και, κατά της ανάμειξης και της διπλωματικής επιθετιτκότητας της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ, Lima Group και η ΕΕ.

Προτειμόνεμες Δραστηριότητες

– Παγκόσμια εκστρατεία στο Twitter στις 11πμ, ώρα Καράκας, με συντονισμό στις διάφορες ζώνες ώρας στον υπόλοιπο κόσμο. Προβολή πληροφοριών σε υποστήριξη της Βενεζουέλας σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) το Σάβατο και τη Κυριακή. Μετάδοση περιεχομένου, βίντεο, φωτογραφιών και memes ώστε να διαδωθεί η αλήθεια για τη Βενεζουέλα κλπ.
– Δραστηριότητες δρόμου: Συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, πλατείες και συμβολικά μέρη σε κάθε χώρα, σε ένδειξη υποστήριξης στη Βενεζουέλα και τη διάδοση πληροφοριών για τη χώρα.
– Διάδοση δηλώσεων κοινωνικών οργανώσεων και κινημάτων, πολιτικά κόμματα και προσωπικότητες.
– Διάδοση άρθρων γνώμης από το δίκτυο διανουομένων και προσωπικοτήτων σε όλο το κόσμο, που θα δημοσιοποιηθούν σε ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα
– Συζητήσεις και στρογγυλά τραπέζια με στόχο την πληροφόρηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα: Αυξανόμενη επιθετικότητα και κυρώσεις, πολιτική κατάσταση και διπλωματική πολιορκία (συνδιάσκεψη της Λίμα)
– ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ θα συνοδεύονται από τη παραγωγή και διάδοση φωτογραφιών (selfies) και βίντεο που σχετίζεται με την κάθε δραστηριότητα και θα χρησιμοποιεί τα hashtags που αναφέρονται παρακάτω.

Ποιός θα συμμετέχει στη δραστηριότητα αυτή;

– Κοινωνικά κινήματα και οργανισμοί, πολιτικά κόμματα, διανοούμενοι και προσωπικότητες που συμμετείχαν στη διάσκεψη «We Are All Venezuela»
– Δίκτυα αλληλεγγύης και ομάδες, και δημοφιλή μέσα παγκοσμίως
– Πρεσβείες και Προξενεία της Βενεζουέλας σε όλο το κόσμο
– Ομάδες επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων από υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, γραφεία Κυβερνητών, δημους κλπ.
– Δημόσια, κοινοτικά και εναλλακτικά μέσα

HASHTAGS / PROPOSED SLOGAN

#VenezuelaPazSiInjerenciaNo
(Venezuela Says Yes To Peace No To Interference)

#VenezuelaEleccionesSiSancionesNo
(Venezuela Says Yes To Elections No To Sanctions)

Support hashtags must always accompany the main hashtag:

#TodosSomosVenezuela
(We Are All Venezuela)

Οργανωτικές και συντονιστικές δραστηριότητες από το Καράκας

– Ένα γενικό κείμενο που περιέχει τις προγραμματικές οδηγίες και τις επικοινωνιακές γραμμές αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα (το πρόχειρο σχέδιο και βασικό κείμενο θα υπογρεφεί και θα διανεμηθεί) θα διανεμηθεί στα δίκτυα αλληλεγγύης και σε ομάδες.
– Παράδοση υλικού (περιεχομένου) για την ημέρα εργασίας: βίντεο, φωτογραφίες, συνθήματα, περιεχόμενο – επιχειρήματα και δεδομένα.
Μια δραστηριότητα αλληλεγγύης προς την Βενεζουέλα θα συντονιστεί από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, που πραγματοποιείται στη Μπαϊα της Βραζιλίας, καθώς και από τους χώρους και τις δραστηριότητες που προγραμματίζουν επαναστατικά αριστερά κινήματα του κόσμου.
– Γυναίκες: Δημιουργήστε συνδέσμους με το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα (μια πρόταση από την Arana Feminista) και δημιουργήστε γραφικά και περιεχόμενο που υπογραμμίζει τη διαδικασία γύρω από την ισότητα των φύλων.
-Η εκστρατεία περιεχομένου θα επεκταθεί για να περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία όπως: «Γνωρίζεις πως…;» ώστε να κάνει τις διαδικασίες στη Βενεζουέλα γνωστές σε διάφορες γλώσσες, όπως οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις μονομερείς εκβιαστικές ενέργειες

**************************

WORLDWIDE CAMPAIGN “WE ARE ALL VENEZUELA”

DRAFT COMMUNICATIONAL ACTION IN SOLIDARITY WITH VENEZUELA

MARCH 17th, 2018

Summary

Activity arisen from the Conference “We Are All Venezuela”, seeking to express solidarity with the Venezuelan people and respond the anti-Venezuelan propaganda actions, which are orchestrated by sectors of the global right wing and Venezuelan opposition. This activity will take place on Saturday March 17th.

Proposal

Mobilization and communication day in support of peace and the electoral process in Venezuela, as well as, against the interference and diplomatic aggression led by the U.S., the Lima Group and the EU.

Proposed activities:

 • Worldwide campaign on Twitter at 11:00 am, Caracas time, with time zone coordination in various regions of the world. Display of information in support of Venezuela in all social media (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) on Saturday and Sunday. Broadcasting of contents, videos, photographs and memes in order to spread the truth about Venezuela, etc.
 • Street activities: Meetings on public spaces, squares and symbolic places of each country, for expressing support to Venezuela and spread information about our country.
 • Dissemination of statements by social organizations and movements, political parties and personalities.
 • Dissemination of opinion articles by the Intellectual Network and personalities all over the world, which are to be published in digital or traditional media.
 • Discussions and working tables aimed at informing about the Venezuelan situation: Increase of aggression and sanctions, political situation and diplomatic siege (The Lima Summit).
 • ALL ACTIVITIES will be accompanied by the production and dissemination of photographs (selfies) and videos related to the respective activity and using the hashtags mentioned below.

Who will participate in this activity?

 • Social movements and organizations, political parties, intellectuals and personalities who participated in the Conference “We Are All Venezuela”.
 • Solidarity networks and groups, and popular media worldwide
 • Venezuelan Embassies and Consulates worldwide
 • Social movements and organizations in Vnezuela
 • Communication and social media teams from ministries, public institutions, Governor’s offices, mayoralties, etc.
 • Public, community and alternative media

HASHTAGS / PROPOSED SLOGAN

#VenezuelaPazSíInjerenciaNo

(Venezuela Says Yes To Peace No To Interference)

#VenezuelaEleccionesSíSancionesNo

(Venezuela Says Yes To Elections No To Sanctions)

Support hashtags must always accompany the main hashtag:

#TodosSomosVenezuela

(We Are All Venezuela)

Organizational and coordination activities from Caracas:

 • A general document containing the programmatic guidelines and the communicational lines of the solidarity activities with Venezuela (draft scheme and base document to be signed and distributed) will be distributed among solidarity networks and groups

 

 • Delivery of material (contents) for this working day: Videos, photographs, slogans, contents – arguments and data.

 

 • An activity of solidarity with Venezuela will be coordinated from the World Social Forum, which is taking place in Bahia, Brazil, as well as from the spaces and activities scheduled this week by the revolutionary left movements of the world.

 

 • Women: Create links with the women international movement (a proposal by the “Araña Feminista” (Feminist Spider)) and produce infographics and content underlining the progresses regarding gender equality. 

 

 • The content campaign will be expanded to include informative elements such as “Did you know that…?” in order to make Venezuelan progresses known in different languages, as well as the challenges deriving from the unilateral coercive measures.