Οι ερμηνευτές έχουν επίσης και κοινωνική προστασία στη Βενεζουέλα

Καράκας, 7 Νοεμβρίου AVN.-

cultores.jpg

Μερικοί από τους 12350 καλλιτέχνες και εκθέτες από όλη τη χώρα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Βενεζουέλας, ως αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας τους, προσπάθειας, αφοσίωσης, δέσμευσης, και για το έργο τους ως δημιουργοί.

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έδωσε έγκριση σε 3.120 νέες συντάξεις που πρέπει να παραδοθούν σταδιακά σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με το άρθρο έξι του νόμου για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση -τροποποιημένο το 2012- το οποίο αναφέρει ότι οι ερμηνευτές έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται για την κοινωνική ασφάλιση χωρίς αναγκαστικά να έχουν εργοδότη.

Για να γίνει δυνατή η αναγνώριση των καλλιτεχνών και των ερμηνευτών που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας, από το 2008 παραμένει ενεργή η εγγραφή Καλλιτεχνικού Μητρώου για τους Καλλιτέχνες, Ερμηνευτές και Δημιουργούς.

Αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ) και λειτουργεί σε 23 πολιτείες και την Πρωτεύουσα της Περιφέρειας μέσω των κρατικών συμβούλων του πολιτισμού, που συλλέγουν πληροφορίες για να συμπεριλάβουν τους δημιουργούς σε μια βάση δεδομένων.

Στη Βενεζουέλα, υπάρχουν περισσότεροι από τρία εκατομμύρια συνταξιούχοι, που αντιπροσωπεύουν το 85% του πληθυσμού σε μεγάλη ηλικία που μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το αίτημα. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με ό, τι συνέβη στις προηγούμενες κυβερνήσεις της Μπολιβαριανής Επανάστασης, καθώς εκείνη την περίοδο μόνο το 19,6% του πληθυσμού είχε λάβει περίθαλψη.

Αυτό το μηνιαίο εισόδημα εξισώνεται με τον κατώτατο μισθό, και η κάθε αύξηση εγκρίνεται από το Εκτελεστικό Διάταγμα.

Los cultores también cuentan con protección social en Venezuela

Caracas, 07 Nov. AVN.- Unos 12 mil 350 artistas y cultores populares de todas partes del país han sido incluidos en el sistema de seguridad social venezolano, como reconocimiento a sus años de servicio, esfuerzo, dedicación, compromiso, y a su labor como creadores.

Recientemente, el Presidente Nicolás Maduro aprobó 3.120 nuevas pensiones para ser entregadas de manera progresiva a este sector, en cumplimiento al artículo seis de la Ley del Seguro Social Obligatorio —modificado en 2012— que establece que los cultores tienen derecho a cotizar en el Seguro Social sin que sea necesario tener un patrono.

Para hacer posible la identificación de los artistas y cultores que no están incorporados en algún sistema de protección social, desde 2008 se mantiene activo el Registro Socioproductivo de Artistas, Cultores y Creadores (Reseacc).

Esta herramienta fue creada con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y funciona en los 23 estados y el Distrito Capital, a través de los gabinetes estadales de Cultura, que recaban la información con el fin de incluir a los creadores en una base de datos.

En Venezuela, existen más de tres millones de pensionados, lo que representa el 85% de la población con la edad necesaria para recibir esta reivindicación. Esta realidad contrasta con lo que ocurría en gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana, ya que en ese momento sólo el 19,6% de esta población era atendida.

Este ingreso mensual se equipara al salario mínimo vigente, y en cada aumento decretado por el Ejecutivo son homologadas.

grecia.embajada.gob.ve

Advertisements