*Τα 21 σημεία της Διακήρυξης της Μαργαρίτα*

mnoal

Εδραίωση και ανανέωση του Κινήματος των Αδεσμεύτων.

Εδραίωση της νέας διεθνούς τάξης.

Το δικαίωμα στην ελεύθερη διάθεση των Λαών.

Ο αφοπλισμός και η διεθνής ασφάλεια.

Η εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι μονομερείς κυρώσεις.

Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας.

Ορισμός του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών απέναντι στον ρατσισμό, τον διαχωρισμό και τις θρησκευτικές διώξεις.

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών.

Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Εργασίες για τη διατήρηση της ειρήνης.

Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης και το προγράμματος 20/30.

Η προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη.

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Η οικονομική διακυβέρνηση και η νέα διεθνής οικονομική τάξη.

Η συνεργασία του Νότου.

Η διεθνής αλληλεγγύη.

Πρόσφυγες και μετανάστες.

Νέοι, γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια.

 * Η Διακήρυξη της Μαργαρίτα αποτελεί ιστορικό έγγραφο που περικλείει τους αγώνες των Λαών. Ύστερα από 100 χρόνια θα θυμόμαστε αυτό το έγγραφο. Έχουμε ένα ανανεωμένο Σχέδιο αγώνα. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι έχει αρχίσει η πραγματική επανίδρυση του Κινήματος των Αδεσμεύτων.*

Νικολάς Μαδούρο Μόρος.

Συνταγματικός Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Μαργαρίτα, 18 Σεπτεμβρίου 2016

*Los 21 puntos que contempla la Declaración  de Margarita*

 Consolidar y revitalizar el Movimiento de Países No Alineados.

La consolidación del nuevo orden internacional.

El derecho a la libre determinación de los Pueblos.

El desarme y la seguridad internacional.

La garantía de los derechos humanos.

Las sanciones unilaterales.

La lucha contra el terrorismo.

Definición del dialogo de civilizaciones, frente al racismo, la segregación y persecución religiosa.

Situación en el Medio Oriente.

Reforma de Naciones Unidas.

Selección y nombramiento del Secretario General de la ONU.

Las operaciones para el mantenimiento de la paz.

Las metas del desarrollo sostenible y el programa 20/30.

La promoción de la educación, la ciencia y la tecnología, para el desarrollo.

El tema del cambio climático.

La gobernanza económica y el nuevo orden económico internacional.

La cooperación Sur.

La solidaridad Internacional.

Los refugiados y migrantes.

La juventud, las mujeres, la paz y la seguridad.

 *La Declaración de Margarita es un documento histórico que engloba las luchas de los Pueblos. Pasarán 100 años y será recordado este documento. Tenemos un Plan renovado de lucha. Podemos afirmar hoy que ha comenzado la verdadera refundación del MNOAL”.*

Nicolás Maduro Moros.

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Margarita, 18 de septiembre de 2016

bit.ly/2cYpCgA

grecia.embajada.gob.ve

 

 

Advertisements