Η πλειοψηφία των Βενεζουελάνων υποστηρίζει το διάλογο ως μέσο για να ξεπεραστεί η οικονομική συγκυρία – Mayoría de los venezolanos apoya el diálogo como vía para superar coyuntura económica

Η πλειοψηφία των Βενεζουελάνων υποστηρίζει το διάλογο ως μέσο για να ξεπεραστεί η οικονομική συγκυρία

gente_caracas

Το 82% των Βενεζουελάνων παρουσιάζεται υπέρ του διαλόγου που προωθεί η εθνική κυβέρνηση με σκοπό να δημιουργήσει κοινές προτάσεις  για την ανάπτυξη και την πρόοδο του έθνους, αναφέρεται σε έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Hinterlaces και παρουσιάστηκε την περασμένη Κυριακή 31 Ιουλίου στην τηλεοπτική εκπομπή Jose Vicente Hoy που μεταδίδεται από το Televen.

Στη μελέτη, η οποία διεξήχθη μεταξύ 18 και 26 Ιουλίου σε 1.580 νοικοκυριά όλης  της χώρας, το 56% δήλωσε ότι η προτεραιότητα του μηχανισμού συντονισμού πρέπει να είναι η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της  χώρας ˙  το 39% να συγκληθεί δημοψήφισμα ανάκλησης και το 4% να εγκριθεί ένας νόμος αμνηστίας.

Επιπλέον, το 75% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ένας  πιθανός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών θα είναι αποτελεσματικός  για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, ενώ το 63% πιστεύει ότι ο διάλογος κυβέρνησης-αντιπολίτευσης μπορεί να προωθήσει την ανάκαμψη στον τομέα αυτό.

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με τον τομέα στον οποίο θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα η εκτελεστική εξουσία για να συμμετάσχει στο διάλογο, το 78% θεώρησε πολύ πιο σημαντικό αυτό να γίνει με τους επιχειρηματίες ενώ το 18% με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Η Εκτελεστική εξουσία, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου της Παραγωγικής Οικονομίας, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με περισσότερο από το 90% των επιχειρηματιών και των εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα, προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα διάφορα αιτήματα για αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα.

Το συμβούλιο αποτελεί μέρος της ενεργοποίησης του 15ου μηχανισμού  της Μπολιβαριανής Οικονομικής Ατζέντας, που προωθείται για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της Βενεζουέλας.

Mayoría de los venezolanos apoya el diálogo como vía para superar coyuntura económica

82% de los venezolanos se muestra a favor del diálogo que promueve el Gobierno nacional, con la intención de construir propuestas comunes dirigidas al desarrollo y avance de la nación, refiere una encuesta de la empresa Hinterlaces, reseñada este domingo en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

En el estudio, realizado entre el 18 y 26 de julio en 1.580 hogares de todo el país, 56% indicó que la prioridad del mecanismo de concertación debe ser resolver los problemas económicos del país; 39% convocar a un referéndum revocatorio y 4% aprobar una ley de amnistía.

Además, 75% de los encuestados consideró que un eventual diálogo entre el gobierno y empresarios sería efectivo para resolver los problemas económicos del país, mientras que 63% estima que el diálogo gobierno-oposición podrá favorecer la recuperación en ese campo.

Sin embargo, al indagar sobre el sector que debe priorizar el Ejecutivo para entablar un diálogo, 78% estimó mucho más importante hacer con los empresarios y 18% con los dirigentes de la oposición.

El Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, mantiene un diálogo permanente con más del 90% de los empresarios y representantes del sector productivo del país, a fin de dar respuestas a los distintos requerimientos para aumentar la producción de bienes y servicios en el país.

El consejo se inscribe en la activación de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, promovida para la transformación productiva de Venezuela.

grecia.embajada.gob.ve

 

Advertisements