Βραζιλία:Εξεγείρονται οί ιθαγενείς / 25 κτίρια κατειλημμένα

brazil-funai-occupationsH γενοκτονία τών εναπομείναντων φυλών καί κοινοτήτων ιθαγενών σέ όλες τίς χώρες πού διασχίζει στό περασμά του ό Αμαζόνιος καθώς καί ή συνεχιζόμενη περιθωριοποιησή τους ακόμα καί μέσα στά αστικά κέντρα είναι τό μέσο γιά τίς κυβερνήσεις γιά νά καμφθεί καί τό τελευταίο εμπόδιο γιά τήν πλήρη βιομηχανοποίηση καί εμπορευματοποίηση τής γής καί τού νερού. Συνεχίστε την ανάγνωση «Βραζιλία:Εξεγείρονται οί ιθαγενείς / 25 κτίρια κατειλημμένα»