Η Βενεζουέλα εκλέχτηκε κύριο μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών

onu.jpgΗ Βενεζουέλα εκλέχτηκε κύριο μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών – Venezuela es electa miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU

Η Βενεζουέλα εξελέγη την περασμένη Τρίτη κύριο μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ΟΚΣ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ενημέρωσε ο επικεφαλής του κράτους της Βενεζουέλας, Nicolas Maduro.

«Από τις 193 ψήφους πήραμε τις 177. Πρόκειται για νίκη της πατρίδας του Μπολίβαρ! Νίκη της Βενεζουέλας!» , δήλωσε ο αρχηγός του κράτους  αφού διάβασε τις πληροφορίες που απέστειλε η  Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Delcy Rodríguez.

onu
Τη χώρα της Νοτίου Αμερικής ψήφισαν 177 από τα 193 μέλη του ΟΗΕ. Ο θεσμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ προωθεί την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των κρατών μελών.

«Εδώ δεν επαναπαυόμαστε και πρέπει να διατηρήσουμε τον παλμό»,  δήλωσε ο Maduro.

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αναλύει τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των χωρών μελών, προτείνοντας και σχεδιάζοντας  πολιτικές αντιμετώπισής τους. Τον Ιούλιο κάθε έτους συνεδριάζει για  4 εβδομάδες.

Οι στόχοι του ΟΚΣ  είναι να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη, η χρηματοδότησή της , η επιτάχυνση της προόδου μέσω συμμαχιών, η συνεργασία για την ανάπτυξη, ο συντονισμός  της ανθρωπιστικής βοήθειας και η υποστήριξη των κοινών προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του του ΟΗΕ.

 Venezuela is elected senior member of the Economic and Social Council of the UN

The South American country entered the Council with 177 votes of the 193 UN members. The Council promotes the economic, social and environmental development of the Member States.

Venezuela was elected last Tuesday senior member of the Economic and Social Council (Ecosoc) of the United Nations Organization (UN), informed the head of state of Venezuela, Nicolas Maduro.

«Out of the 193 votes we got 177. Victory of Bolivar’s homeland! Victory of Venezuela!», said the head of state after reading  the information sent by Venezuelan Foreign Minister Delcy Rodríguez.

«Here, we do not rest and we must keep the pulse,» said Maduro.

The Economic and Social Council analyzes the economic and social problems of the member countries, making suggestions and presenting policies to address these issues. Each July it holds a session of four weeks.

The objectives of the Ecosoc are to achieve sustainable development, its financing, acceleration of the progress through alliances, cooperation for development, coordination of the humanitarian assistance and support of the joint efforts of the United Nations, as quoted in the official website of the UN.

Venezuela es electa miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU

El país suramericano ingresó con 177 votos de los 193 miembros de la ONU. La instancia promueve el desarrollo económico, social y ambiental de los Estados miembros.

Venezuela fue electa este martes como miembro principal del Consejo de Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro.

“De 193 votos sacamos 177. ¡Victoria de la Patria de Bolívar! ¡Victoria de Venezuela!”, exclamó el jefe de Estado al leer la información enviada por la canciller venezolana  Delcy Rodríguez.

“Aquí no descansamos y debemos mantener el pulso”, expresó Maduro.

El Consejo Económico y Social analiza los problemas económicos y sociales de los países miembros, elabora sugerencias y plantea políticas frente a esas problemáticas. En julio de cada año celebra un período de sesiones de cuatro semanas de duración.

Los objetivos del Ecosoc es lograr el desarrollo sotenible, financiación del mismo, aceleración de los progresos mediante alianzas, cooperación para el desarrollo, coordinación de la asistencia humanitaria, y el respaldo de las iniciativas conjuntas de las Naciones Unidas, reseñó la página oficial de la ONU.

grecia.embajada.gob.ve

Advertisements